Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.10 е тренинг наменет за експерти задолжени за напредно конфигурирање на Check Point софтверските решенија. Целта на овој курс е стекнување на вештини неопходни за конфигурација и оптимално управување на Check Point Next Generation Firewall.

 • CCSA тренинг / сертификат
 • Познавање на основите на Windows, UNIX, мрежни системи, TCP/IP и користење на интенрет
 •  Sistem Management
 •  Автоматизација и оркестрација
 •  Редундандност
 •  Оптимизација
 •  SmartEvent
 • Mobile and Remote Acces
 • Threat Prevention
 1. Напредни CLI команди
 2. Примена на upgrade, patches и hotfixes
 3. Опишување на инфраструктурата на Check Point Firewall
 4. Напредни методи за централизирано собирање на логови со употреба на CPView и CPInfo
 5. Употреба на Check Point API во флексибилна автоматизација на системот
 6. Напредни ClusterXL функционалности
 7. Предности VRRP редунданса
 8. Предности и принципи на работа на SecureXL
 9. Предности и принципи на работа на CoreXL
 10. Компоненти на SmartEvent кои ни овозможуваат архивирање на логови и генерирање на инциденти
 11. SmartEvent процеси кои укажуваат на безбедносни пропусти во мрежата
 12. SmartEvent за детекција и пробивање на безбедносни закани
 13. Принцип на работа на Mobile Access Software Blace и негови безбедносни комуникации
 14. Инсталација на Mobile Access
 15. Check Point решенија за пристап на оддалечени локации
 16. Check Point Capsule, компоненти и принцип на работа
 17. Check Point решенија против cyber напади, како што се Zero-day и Advanced Persistent Threats
 18. Принцип на работа на SandBlast, Threat Emulation и Threat Extraction
 19. Check Point Threat Prevention во функција на спречување на губиток на корпоративни податоци преку паметните телефони и таблети
 1. Upgrade Security Management Server на R80.10
 2. Додавање на Check Point Hotfixes
 3. Конфигурирање на Cluster
 4. Напредна CLI Firewall администрација
 5. Мануелно конфигурирање на NAT
 6. Креирање на објекти со користење на Check Point API
 7. Конфигурирање на Check Point VRRP
 8. Додавање на секундарен Security Management Servera
 9. Viewing the Chain Modules
 10. Работа со sSecureX
 11. Работа со CoreXL
 12. Препознавање на закана со користење на SmartEvent
 13. Употреба на Mobile Access
 14. Разбирање и конфигурација на IPS
 15. Конфигурирање на Threat Prevention и Threat Protection
 16. Конфигурирање на Threat Emulation и Threat Extraction

Контакт

Доколку ви се потребни дополнителни информации, нашиот тим за поддршка може да го контактирате на следните email адреси:

training-macedonia@ingrammicro.com

 

 

Дата: термини наскоро

Траење на курсот: 3 days

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10

Литература: Авторизирани материјали во .pdf формат

Attachments:

Јазик: македонски

Цена:

 Регистрирај се