Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) R80.10

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) R80.10

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) R80.10 е тродневен тренинг наменет за технички лица кој опфаќа инсталација, поставување и управување со софтверските решенија на Check Point. Целта на овој тренинг е да се стекне знење за основните поими и вештини кои се неопходни за конфигурација на Check Point Firewall и Check Point Management.

• Основно познавање на TCP/IP

• Познавање на основите на Windows и UNIX, мрежни сервиси и користење на интернет.

• Вовед во Check Point технологии

• Креирање на полиси (ACL)

Policy layers

• Check Point безбедносни решенија и лиценцирање

• Набљудување на сообраќaјот

• VPN

• Управување со кориснички пристап

• Работа со ClusterXL

• Практична имплементација

 1. Објаснување на концептот на Firewall и механизми кои се користат за контрола на проток на сообраќај
 2. Опишување на најважните елементи на архитектурата на Check Point Unified Security Management
 3. Препознавање, одлики, функција и алатки на SmartConsol
 4. Разбирање и примена на Check Point решенија
 5.  Опишување на основните финкции на Gaia
 6.  Опишување на основните елементи на безбедносните полиси
 7.  Разбирање на инспекцијата на сообраќајот на унифицираните безбедносни полиси ( Security policy )
 8. Креирање на менаџмент полиси и улога на администраторот.
 9. Техники за Backup
 10. Концепти на Layer полиса
 11. Препознавање и разбирање на Check Point безбедносни решенија и производи како и работа за заштита на мрежата
 12. Лиценцирање на Check Point решенија
 13. Користење на алатки дизајнирани за следење на податоци, детектирање на закани и подобрување на перформанси
 14. Kористење на алатки дизајнирани за брз feedback и ефикасна промена на Firewall-и , тунели, оддалечени корисници, проток на сообраќај и друго
 15.  Разбирање на Site-to-Site и Remote Access VPN
 16.  Анализа и толкување на VPN сообраќај
 17.  Дефинирање на корисници и дефинирање на група на корисници
 18.  Управување со пристапот на сите корисници
 19.  Основни ClusterXL технологии и предности на користење
 20.  Периодична администрација
 1. Работа со Gaia
 2. Модификација на постоечките безбедносни полиси
 3. Конфигурација на динамички и статички NAT
 4. Управување со пристапот на администарторите
 5. Инсталација и управување на оддалечени Firewall
 6. Backup на податоци
 7. Дефинирање на полиси за контрола на пристап
 8. Дефинирање на безбедносни полиси
 9. Лиценцирање
 10. Работа со Check Point логови
 11. Конфигурација на Site-to Site VPN
 12. Овозможување пристап на корисниците
 13. Работа со ClusterXL 
 14. Верификација на усогласеност на мрежата
 15. Работа со CP View

Контакт

Доколку ви се потребни дополнителни информации нашиот тим за поддршка може да го контактирате на:

     training-macedonia@ingrammicro.com

Дата: 17 - 19 март 2020
09:00 - 16:00

Траење на курсот: 3 days

Локација: Инграм Микро тренинг центар , ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 10

Литература: Авторизирани материјали во .pdf формат

Attachments:

Јазик: српски / англиски

Цена:

 Регистрирај се

* U cenu nije uračunat PDV